پگاه منصوری

پگاه منصوری مربی زبان مجموعه کودکمون


کارشناسی: آموزش زبان دانشگاه آزاد تهران جنوب سال ۹۳
کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد دماوند سال ۹۵
مدرک TTC کودک موسسه سفیر پلاس.
مدرک دیپلم زبان انگلیسی آموزشگاه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران.


پگاه منصوری
متولد ۸ مرداد ۶۸

سابقه ی تدریس:
مهد همیشه بهار سال ۹۱
مهد حمید سال ۹۲ و ۹۳
مهد مانلی سال ۹۴
موسسه ی کیش سال ۹۴ و ۹۵
خانه‌ی زبان مهستان ۹۵ و ۹۶
موسسه‌ی سفیر پلاس سال ۹۶
موسسه‌ی جهاددانشگاهی خوارزمی سال ۹۸
مهد آهنگ‌مهر از سال ۹۷ تا اکنون.

پگاه منصوری