هانیه رحمانی

هانیه رحمانی مربی تربیت بدنی مجموعه کودکمون

لیسانس کارشناسی تربیت بدنی
از سال ۹۶ تا کنوت در حیطه کودک در باشگاه کودک فعالیت می کنم
سه سال کار در مهد کودک در زمینه برگزاری کلاس هوش حرکتی

 من هانیه رحمانی متولد ۱۳۷۶ لیسانس کارشناسی تربیت بدنی دارم
از سال ۹۶ تا به الان تو حیطه کودک در باشگاه کودک کار میکنم
سه سال در مهد کودک در زمینه کلاس هوش حرکتی با بچه ها کار میکنم

techer02